Regulamin sklepu internetowego

On-line shop regulations (en)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy MT-ARMS dostępny pod adresem internetowym http://www.mt-arms.com prowadzącego działalność gospodarczą ul. Leśna 33B; 41-300 Mysłowice; Tel.: 602 713713; e-mail:info@mt-arms.com, zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej”).

 2. Treść strony www.mt-arms.com należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 

§2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. W Sklepie umieszczone są informacje o towarach zawierające przynajmniej ich opis, cenę oraz dane o dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy.

 2. Cena podawana w euro i zamieszczona przy produkcie na stronie Sklepu w momencie zakupu przez Kupującego jest ceną wiążącą i ostateczną, zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów przesyłki.

 3. Kupujący otrzymuje informację o całkowitej wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy dostawy i sposobu płatności. 

 4. Dokonane przez Kupującego ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Sprzedawcę zakupu towaru.

 

§3.  DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa towaru dostarczanego Kupującemu następuje:

  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

  2. poprzez osobisty odbiór przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w siedzibie Sprzedawcy

 2. Kupującemu podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt  dostarczenia  wybranych towarów na wskazany przez niego adres

 3. W przypadku zamówienia z dostawą poza granicami Polski, Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami dostawy, ale bez uwzględnienia kosztów ewentualnych, dodatkowych opłat celnych,  może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:

  1. płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy.

  2. płatność elektroniczna przelewem bankowym lub kartą płatniczą przy użyciu płatności online obsługiwanych.

Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu, Sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem DHL na wskazany przez Kupującego adres.

4. Odbierający towar - Kupujący lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności.

 

§4. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu

 2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

 3. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. 

 4. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w §5.pkt 2, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa §5.pkt 3 możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, przy czym przez towar rozumie się również jego oryginalne opakowanie.

 5. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.

 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej. W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów. Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedawca.  

 8. Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar.        

 9. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami §5.pkt 7, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

 

§5.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie internetowym MT-ARMS.

 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, uniemożliwia realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie internetowym MT-ARMS.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2014 r.

 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu internetowego MT-ARMS.COM